PLAN RADA KATOLIČKE UDRUGE “VERONIKIN RUBAC“ ZA 2018. god

KRATAK OPIS PLANA RADA

Sukladno Statutu Udruge

Pomoć nemoćnima, starima te osobama u potrebi, u njihovim domovima u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba, koje nisu u mogućnosti sami obavljati.

Fizička pomoć u održavanju osobne higijene i higijene životnog prostora, opskrba osnovnim živežnim namirnicama i dr. Pomoć u realizaciji prava iz zdravstvenog, mirovinskog i socijalnog osiguranja.

Pomoć pri organiziranju te smještaju u ustanovu ili udomiteljsku obitelj, kada je to potrebno.

Korisnici su građani grada Osijeka koji su u potrebi, a poznati su Udruzi.

Svoje djelovanje Udruga usklađuje s djelovanjem organizacija u društvu u cijelosti, uključujući sve civilne, humanitarne i druge organizacije.

Djelovanje Udruge temelji se na pojedinačnim potrebama korisnika, navedenoj usklađenosti, te na trenutnim mogućnostima volontera Udruge.

Prvu procjenu potreba korisnika vrši tim pri prvoj posjeti, a isti je sastavljen od socijalnog radnika-volontera i prvostupnice sestrinstva-volontera.

Udruga okuplja građane dobre volje oko pomoći potrebnima.

Volonterski rad članova Udruge usklađuje se sa Zakonom o volonterstvu.

KRATAK OPIS POTREBA KORISNIKA

Na području Grada je sve veći broj osoba koje žive same, a nisu u stanju skrbiti o sebi. Često su to samačka domaćinstva s minimalnim primanjima, nerijetko bolesni i nemoćni. Starenjem stanovništva rate i broj teških kroničnih bolesnika, a sve je manji broj članova obitelji koji mogu pomoći oboljelom. Zdravstvena i socijalna služba, po važećim propisima, nije u mogućnosti osigurati kompletnu skrb, a građani, često ne poznaju pojedinačna prava.. Željeni izbor mjesta gdje će se bolesnik koji boluje od neizlječive bolesti,njegovati, vrlo često je vlastit dom. Često se bolesnik smještava u ustanovu, zbog nemogućnosti obitelji da skrbi za svog člana. Ponekad je dovoljna usluga zdravstvene njege u kući i volontera pa da se smještaj u instituciju odloži.

Pored potreba vezanih za samačka i nemoćna domaćinstva, postoje potrebe obitelji koje skrbe za svoje bolesne i nemoćne članove. Pri tom se daju nesebično gotovo preko granica fizičke i psihičke izdržljivosti, pa sami postaju umorni i iscrpljeni njegovatelji. Pored potrebe samog bolesnog člana javlja se i neprepoznata potreba pomoći osobama koje njeguju bolesnog člana obitelji.

PLAN AKTIVNOSTI

Djelovanjem planiranih i provedenih aktivnosti poboljšanva se kvaliteta života korisnika u sredini u kojoj žive, odgađajući ili isključujući smještaj u instituciju. Često su djelovanja zamjena za skrb koju bi pružala obitelj, čija skrb izostaje iz različitih razloga.

Plan aktivnosti se grubo dijeli na tzv. kratkoročne i srednjeročne.

Kratkoročne su redovne, u prvom redu, bazične aktivnosti na koje obvezuje Statut. Mogu se kratko svesti na sljedeće:

-Posjete osobama i obiteljima u potrebi i pomoć u zadovoljavanju svakodnevnih potreba u kući bolesnika, prema mogućnostima Udruge.

-Posjećivanje starijih i nemoćnih osoba s ciljem pomoći u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba

-Prisutnost volontera u zamjeni za osobu koja njeguje člana obitelji, ponekad samo kako bi se njegovatelj odmorio

Poboljšavanje kvalitete života naizgled, sitnim volonterskim uslugama; sama posjeta, zamjenska komunikacija s liječnikom, odlazak u trgovinu, na poštu i dr.

Izdvajamo SAMOĆU kao sve više prisutan problem naših štićenika. Edukacije i trajna evaluacija na mjesečnoj razini pri redovnim sastancima Udruge je naš prioritet.

-Upoznavanje korisnika s pozitivnim propisima o pravima iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja i drugih prava vezano uz rješavanje problema osoba u potrebi.

-Osiguranje usluga korisniku koje propisuju zakoni i propisi u RH.

-Upoznavanje korisnika s programom drugih humanitarnih udruga čije su usluge na raspolaganju potrebnima.

– Suradnja s drugim humanitarnim udrugama i organizacijama na našem području. Pokušavamo proširiti na suradnju s udrugama s kojima do sada nismo aktivno surađivali. Predstavit ćemo udrugu Memoria, udrugu Cerebrovalnih bolesnika, te Dom za starije i nemoćne osobe Osijek.
Naša misija je promicanje ljudskih prava starijih i nemoćnih osoba te razvoj socijalne i zdravstvene skrbi. Udruga se sastoji od vrsnih pravnih stručnjaka, neurologa, fizioterapeuta, psihijatara, psihologa i tima za palijativnu skrb.
Želimo da nas ova suradnja dovede bliže našim stremljenjima ka otvaranju dnevnog boravka za starije, nemoćne, bolesne članove obitelji kako bi njihovi skrbnici dobili vrijeme za obaveze iz radnog odnosa s jedne strane i smanjili broj smještaja u instituciju s druge strane.

Pored plana zbrinjavnja naših korisnika, predlažemo plan edukacije, bolje rečeno brige za nas, članove naše Udruge. Brinući o sebi podižemo sposobnost pružanja kvalitete uslugama našim korisnicima, kao i pozitivnog sudjelovanja u zajedništvu u našim obiteljima.
Planiramo provesti povećanje usvojenog znanja članova naše Udruge, o kršćanskoj etici u svakodnevnom životu, te organiziranje tečajeva realitetne terapije. Ako se ovaj plan usvoji, obvezuje se Upravni odbor za izradu plana i provedbu istog.

Tzv. srednjeročni plan aktivnosti:

-Suradnja s Povjerenstvom za zaštitu prava bolesnika

-Dopuna i redovno ažuriranje podatka o kontaktima s humanitarnim udrugama na području Grada i Županije, kako bi suradnja, na korist blesnika, bila učinkovitija.

– Suradnja s posudionicom pomagala, kako bi se proširila mogućnost nabavke bolesničkih postelja, toaletnih kolica, pomagala pri kretanju itd, te opskrba istim korisnika usluga u potrebi.

-Nastavak redovne edukacije volontera s naglaskom skrbi o palijativnim bolesnicima, postupci vezani za umanjenje osjećaja samoće naših štićenika, kršćanskoj etici kao obilježju u komunikaciji svakodnevnog života naših članova, kao i program edukacije članova iz područja realitetne terapije.

– Izrada i dopunjavanje pisanih materijala za volontere u skrbi za palijativne bolesnikekao i ostale edukativne materijale koje koristimo pri redovnoj, mjesečnoj edukaciji.

-Inicijativne i potporne djelatnosti za organiziranje dnevnog boravka bolesnih i starijih osoba u Gradu

-Organiziranje i provođenje i drugih aktivnosti za koje se ukaže potreba tijekom godine, a sukladno s ciljevima i djelovanjem Udruge.

-Nastavak redovne, mjesečne kao i izvanredne edukacije članova Udruge,

-Izrada individualnog plana edukacija korisnika i članova obitelji korisnika, te provođenja istog, prilagođenog potrebama pojedinog bolesnika i njegove obitelji.

Prijedlozi za srednjeročna razmišljanja-

Naslanjaju se na izdvojeni problem samoće starijih osoba, pod geslom- USVOJI OSAMLJENOG PRIJATELJA U SVOME SUSJEDSTVU. Budi unuk nečiji baki, prijatelj osamljenom susjedu , prijatelj osamljenom učeniku…..

Svoju inicijativu pokušat ćemo razvijati suradnjom s vjeroučiteljima, župnim karitasima, medicinskom školom…..

CILJEVI

– Pripadnošću čuvati od isključenosti

Uključenosti pripadnost svih sudionika u Udruzi,kako štićenika tako i članova Udruge, čuva nas sve od socijalne isključenosti i daje nam kvalitetu života

Korisnici postaju socijalno uključeni svakom pa i najmanjom aktivnošću članova Udruge

Povećanje kvalitete života korisnika u vlastitoj sredini u najvećoj mogućoj mjeri i što je duže moguće.

Pravilno korištenje prava na tuđu pomoć organiziranu od strane lokalne zajednice.

Aktivno uključivanje Udruge u organizaciju i razvoj:

– skrbi za palijativne bolesnike tj. mogućnosti poboljšanja organizacije palijativne skrbi na razini Županije
– dnevnog boravka starijih i bolesnih u Gradu
– smanjenje osamljenosti u susjedstvu

Uključivanje Udruge u moguće prepoznato povoljno vrijeme za zbrinjavanje potrebnih u druge oblike organizacije pomoći u našem Gradu i Županiji, s naglaskom na suradnju s lokalnom upravom. Trajno ažuriranje i upotpunjavanje baze podataka o kontaktu humanitarnih udruga koje djeluju na našem području.

Izraditi materijale za cjelovitu edukaciju volontera u palijativnoj skrbi te težiti k certificiranju programa i prava Udruge na provođenju edukacije i izdavanja certifikata.

Popularizacija volontiranja kod građana

EVALUACIJA

Vođenjem dokumentacije o aktivnostima i korisnicima koja je propisana u Udruzi, vrši se evaluacija na osnovu plana utvrđenog pri procjeni potreba korisnika i plana rada utvrđenog na izvještajnoj skupštini.

Evaluacija protokolarnih postupaka radi se vezano za svaki pojedinačni slučaj na redovnim satancma ili u individualnoj komunikaciji volontera s organizatorom volonterskih djelovanja.

EDUKACIJA ČLANOVA

Trajna, mjesečna edukacija svih članova na redovnim sastancima svakog posljednjeg ponedjeljka u mjesecu u 17 sati.

Posebna pozornost je nastavak edukacije volontera za palijativnu skrb, kršćanske etike u svakodnevnoj komunikaciji, realitetne terapije i dr.

U evidencijski karton volontera bilježi se edukacijski program koji je volonter uspješno završio, kao potvrdu osposobljavanja za volonterski rad.

O pojedinačnoj prigodnoj edukaciji odluku donosi Upravno vijeće.

Jednom godišnje edukativni tečaj uz duhovnu obnovu članova, moguće u suradnji s drugim udrugama sličnog programa.

JAVNO PREDSTAVLJANJE

Redovito ažurirati Web stranicu

Redovno i prigodno javljanje u medijima.

Stana Košćak, član Upravnog odbora Udruge

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*